برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک

دسته بندی ها: دانستنی در مورد لاستیک

برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک

خوب… برای سرگرمی و تعویض روحیه الماس تایر میخواد شمارو با چندتا جمله ی کار راه انداز انگلیسی در مورد لاستیک ها آشنا کنه تا اگر احیانا” تو یه کشور دیگه نیاز داشتید ازش استفاده کنید.. با ما همراه باشید :

 

برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک
برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک

 

1- لاستیک هایت چطورند / در چه وضعی اند؟

What are your tries like?

2- چهار حلقه لاستیک کاملا نو دارم.

I have four brand new tires.

3- لاستیک های جلو کم باد است.

The front tires are low (on air)

4- چرخ های عقب را کمی باد بزن.

Put some air in the rear tires.

5- باد این چرخ را کمی خالی کن.

Let some air out of this tire.

6- چرخ عقب پنچر است.

The rear tire is flat.

7- آچار چرخ کجاست؟

Where’s the tire wrench?

8- لاستیک یدکی را از صندوق عقب بیرون بیاور.

Take the spare tire out of the trunk.

9- قالپاق را با این پیچ گوشتی در بیاور.

Take off/ Remove the hubcap with this screwdriver.

10- پیچ / مهره ها را شل کن.

Loosen the bolts/ nuts.

11- جک را بالا ببر.

Jack up the car. / Pump up the jack./ Jack it up.

12- حالا پیچ ها/ مهره ها را در بیاور.

Now take off the bolts/ nuts.

13- چرخ را بیرون بیاور.

Take off/ Remove the wheel.

برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک
برخی جملات انگلیسی کاربردی از لاستیک

14- چرخ یدکی را جا بینداز.

Put on the spare tire.

15- حالا جک را پایین بیاور و پیچ ها / مهره ها را سفت کن.

Now put the jack down/ lower the jack and fasten the bolts/ nuts.

16- یادت نرود بدهی پنچری را بگیرند.

Don’t forget to get the flat tire patched / repaired/ fixed.

17- باید یخ شکن ها را بیندازی زیر اتومبیل.

You should put on your snow tires.

18- زنجیر چرخ داری؟

Do you have chains for your tires?

19- این لاستیک خوب نیست. بده آنرا عوض کنند.

This tire is not good. Get it changed.

20- این تیوب دیگر بدرد نمی خورد. بیندازش دور.

This tube is no good/ useless. Throw it away.

21- داشتم با سرعت صد کیلومتر می راندم که ناگهان چرخ عقب ترکید.

I was driving at 100 kilometers when the rear/ back tire blew out.